Квалификационен курс "Оператор на компютър", общ брой учебни часове -300, теория - 110 уч. часа и практика -190 уч.часа. Форма на обучение - вечерна, по 4 уч. часа на ден без почивка. Основни модули : "Обща компютърна грамотност", "Работа с текст", "Таблици", "Графични елементи"