Курс ПК "Оперативен счетоводител",
специалност "Оперативно счетоводство" 
БРОЙ ОБУЧАВАНИ ЛИЦА В ГРУПАТА - 4

ОБЩА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА КУРСА - 960 УЧЕБНИ ЧАСА
ПРОЕКТ BG051PO001-2.1.14
"АЗ МОГА ПОВЕЧЕ"
Обучението ще се провежда чрез присъствена и дистанционна форма по предоставен учебен график: 478 учебни часа теория и 482 учебни часа практика.