Курс ПК "Графичен Дизайнер",
специалност "Графичен дизайн" 
БРОЙ ОБУЧАВАНИ ЛИЦА В ГРУПАТА - 3
ОБЩА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА КУРСА - 960 УЧЕБНИ ЧАСА
ПРОЕКТ BG051PO001-2.1.14
"АЗ МОГА ПОВЕЧЕ"
Обучението по "Графичен дизайн" се състои от 5 модула:
1. Здравословни и безопасни условия на труд
2. Обща компютърна грамотност
3. Adobe Illustrator
4. Adobe Photoshop
5. Corel Draw
Обучението ще се провежда чрез присъствена и дистанционна форма по предоставен учебен график: 325 учебни часа теория и 635 учебни часа практика.