Курс КК4 "Електронни услуги за гражданите и бизнеса", 7 група

БРОЙ ОБУЧАВАНИ ЛИЦА В ГРУПАТА - 8

ОБЩА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА КУРСА - 46 УЧЕБНИ ЧАСА

ПРОЕКТ BG051PO001-2.1.16-0082

"ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА - УСТОЙЧИВОСТ И ГАРАНЦИЯ ЗА УСПЕХ"

ДОГОВОР № ESF-2116-03-13002

Обучение по дигитална ключова компетентност "Електронни услуги за гражданите и бизнеса"